ŽENSKI SUD - feministiČki pristup pravdi

Srpski   |  English

Ženski sud - Regionalni
Organizacioni odbor

Bosna i Hercegovina:
Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa
Fondacija CURE (www.fondacijacure.org)
Crna Gora:
Anima (www.animakotor.org)
Hrvatska:
Centar za ženske studije (www.zenstud.hr)
Centar za žene žrtve rata - ROSA (www.czzzr.hr) Kosovo:
Ženska mreža Kosova (www.womensnetwork.org)
Makedonija:
Savet za rodnu ravnopravnost (www.sozm.org.mk)
Slovenija:
Ženski lobi Slovenije (www.zls.si)
Srbija:
Centar za ženske studije (www.zenskestudie.edu.rs)
Žene u crnom (www.zeneucrnom.org)

Zašto želimo da
organizujemo Ženski sud?

Zato što institucionalni pravni sistem ne zadovoljava pravdu, ni na međunarodnom a još manje na nacionalnom nivou; ovo se posebno odnosi na države bivše Jugoslavije u kojima političke elite ulažu ogromne napore da zaobiđu pravdu, ili žrtvuju pravdu radi političkih interesa i održanja na vlasti;

Zato što kroz Ženski sud žene postaju subjekti pravde, podstiču stvaranje drugačije sudske prakse, vrše uticaj na insistucionalni pravni sistem.

Zato što je Ženski sud prostor za glasove žena, za svedočenja žena o svakodnevnom iskustvu nepravdi pretrpljenih tokom rata i sada, u miru; na Ženskom sudu žene svedoče o nasilju u privatnoj i javnoj sferi.

Zato što Ženski sud podstiče jačanje mreža uzajamne podrške i solidarnosti u cilju stvaranja snažnog autonomnog ženskog pokreta.

Zato što Ženski sud podstiče stvaranje drugačijeg - feminističkog koncepta odgovornosti, brige, bezbednosti u cilju izgradnje pravednog mira.

ŽENSKI SUD - SARAJEVO MOŽETE VIDETI NA STRANICI "AKTIVNOSTI, DOGAĐAJI > NAJAVA DOGAĐAJA"

Šta želimo da postignemo
organizovanjem Ženskog suda?

Podstičemo žene da svedoče o svim vrstama strukturnih nepravdi: siromaštvu, eksploataciji na radnom mestu i svugde, brutalnom, neometanom i neograničenim delovanju zakona tržišta, socijalnoj i zdravstvanoj ugroženosti, zloupotrebiu religije u političke svrhe…

Kreiramo alternativnu pisanu istoriju: kako izdavanjem publikacija o dosadašnjim iskustvima u radu Ženskih sudova i tribunala, tako i objavljivanjem naših iskustava u radu na organizovanju Ženskog suda na prostoru bivše Jugoslavije;

Jačamo globalne feminističko-pacifističke saveze i koalicije: u pravcu kažnjivosti nasilja i zločina, vršenja uticaja na međunarodne institucije pravde u cilju donošenja dokumenata i rezolucija zasnovanih na svakodnevnom iskustvu nepravdi nad ženama i svima koji imaju malu društvenu, ekonomsku, političku moć.

IZVESTAJE SA ZENSKOG SUDA U SARAJEVU MOZETE VIDETI NA STRANICI IZVESTAJI > 2015

Koje aktivnosti organizujemo
do održavanja Ženskog suda?

  • Edukativni rad na terenu: seminari, radionice, konferencije, okrugle stolove...
  • Istraživački rad interaktivnog karaktera na terenu: radi prikupljanja informacija, predloga, sugestija, u vezi sa pojmom i vizijom pravde, tako i za odabir tema na Ženskom sudu.
  • Stvaramo jezgra podrške Ženskom sudu: tzv. core groups u vidu koalicija aktivistkinja NVO, medija, umetničkih udruženja i umetnica, institucija.
  • Javne prezentacije inicijative za organizovane Ženskog suda na prostoru bivše Jugoslavije.
  • Projekcije dokumentarnih fi lmova o iskustvima Ženskih sudova na međunarodnom nivou i o iskustvima ženskih grupa i mreža u vezi sa feminističkim pristupom pravdi.
  • Umetničke događaje: pozorišne predstave, izložbe, performanse...
  • Pokrećemo vebsajt i bilten o iskustvima u radu na organizovanju Ženskog suda.
  • Organizujemo Ženski sud na prostoru bivše Jugoslavije - prostor za svedočenje i glasove žena, za autonomiju žena kroz aktivno učešće u izgradnji pravde i mira, za kreiranje novih para digmi pravde.
  • Žene u crnom su nositeljke programskih aktivnosti na organizovanju Ženskog suda, dogovaraju i koordinišu sve aktivnosti sa organizacijama koje čine Inicijativni odbor.
© copyleft 2012, Ženski sud za bivšu Jugoslaviju
kreacija sajta: t-raid i škart