ŽENSKI SUD - feministiČki pristup pravdi

Srpski   |  English

Izveštaji, bilteni - 2014

ŽENSKI SUD FEMINISTIČKI
PRISTUP PRAVDI

Izveštaj januar 2014. – decembar 2014.

Šta je Ženski sud?

Prostor za glasove žena, za svedočenja žena o iskustvu nepravdi pretrpljenih tokom rata i u miru, Prostor za svedočenje žena o nasilju u privatnoj i javnoj sferi, Prostor za svedočenje o organizovanom otporu žena.

Izveštaj januar 2014. – decembar 2014.


Izveštaj za period oktobar, novembar, decembar 2014.

Donosimo kratak izveštaj o aktivnostima Žena u crnom u vezi sa organizovanjem Ženskog suda-feministički pristup pravdi u navedenom periodu. Izveštaj se uglavnom odnosi na aktivnosti u Srbiji, kao i na zajedničke aktivnosti partnerskih organizacija. Aktivnosti realizovane u drugim državama bivše Jugoslavije zastupljene u meri u kojoj su Žene u crnom kao nositeljke programskih aktivnosti, dobile informacije od drugih članica Organizacionog odbora Ženskog suda.

Izveštaj za period oktobar, novembar, decembar 2014.


Izveštaj za period jul, avgust, septembar 2014.

Donosimo kratak izveštaj o aktivnostima Žena u crnom u vezi sa organizovanjem Ženskog suda‐feministički pristup pravdi u navedenom periodu. Izveštaj se uglavnom odnosi na aktivnosti u Srbiji, kao i na zajedničke aktivnosti partnerskih organizacija. Aktivnosti realizovane u drugim državama bivše Jugoslavije zastupljene u meri u kojoj su Žene u crnom kao nositeljke programskih aktivnosti, dobile informacije od drugih članica Organizacionog odbora Ženskog suda.

Izveštaj za period jul, avgust, septembar 2014.


Izveštaj za period april, maj, juni 2014

Donosimo kratak izveštaj o aktivnostima Žena u crnom u vezi sa organizovanjem Ženskog suda-feministički pristup pravdi u navedenom periodu. Izveštaj se uglavnom odnosi na aktivnosti u Srbiji, kao i na zajedničke aktivnosti partnerskih organizacija. Aktivnosti realizovane u drugim državama bivše Jugoslavije zastupljene u meri u kojoj su Žene u crnom kao nositeljke programskih aktivnosti, dobile informacije od drugih članica Organizacionog odbora Ženskog suda.

Izveštaj za period april, maj, juni 2014


Izveštaj za period januar, februar, mart 2014

Donosimo kratak izveštaj o aktivnostima Ţena u crnom u vezi sa organizovanjem Ţenskog suda-feministiĉki pristup pravdi u navedenom periodu. Izveštaj se uglavnom odnosi na aktivnosti u Srbiji, kao i na zajedniĉke aktivnosti partnerskih organizacija. Aktivnosti realizovane u drugim drţavama bivše Jugoslavije zastupljene u meri u kojoj su Ţene u crnom kao nositeljke programskih aktivnosti, dobile informacije od drugih ĉlanica Organizacionog odbora Ţenskog suda.

Izveštaj za period januar, februar, mart 2014


 


Ženski sud - Regionalni
Organizacioni odbor

Bosna i Hercegovina:
Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa
Fondacija CURE (www.fondacijacure.org)
Crna Gora:
Anima (www.animakotor.org)
Hrvatska:
Centar za ženske studije (www.zenstud.hr)
Centar za žene žrtve rata - ROSA (www.czzzr.hr) Kosovo:
Ženska mreža Kosova (www.womensnetwork.org)
Makedonija:
Savet za rodnu ravnopravnost (www.sozm.org.mk)
Slovenija:
Ženski lobi Slovenije (www.zls.si)
Srbija:
Centar za ženske studije (www.zenskestudie.edu.rs)
Žene u crnom (www.zeneucrnom.org)
© copyleft 2012, Ženski sud za bivšu Jugoslaviju
kreacija sajta: t-raid i škart